club game bài đổi thưởng ftkh - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

logo
Phòng Quản lý đào tạo

1. GIỚI THIỆU:
Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống tốt đẹp của phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung vẫn đang từng bước được các thế hệ cán bộ, nhân viên không ngừng xây đắp và phát triển bền vững. Truyền thống vẻ vang qua bao nhiêu năm tháng chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp phòng Quản lý đào tạo phát triển cùng Nhà trường từ những ngày khó khăn gian khổ nhất đến phát triển vững chắc như hôm nay, cũng là cơ sở để cán bộ công nhân viên tiếp tục vững bước trên chặng đường mới đầy triển vọng.Với những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, phòng Quản lý Đào tạo đã không ngừng lớn mạnh, luôn giữ được uy tín trong hoạt động quản lý đào tạo, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, đóng góp tích cực trong công tác phục vụ giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.

club game bài đổi thưởng ftkh
Tập thể Phòng Quản lý đào tạo
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
club game bài đổi thưởng ftkh
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của nhà trường đã ban hành; công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các hoạt động truyền thông, tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường.
- Nhiệm vụ:
1. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội;
2. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong Trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;
3. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm;
4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường;
5. Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
6. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo;
7. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa của tất cả các hệ đào tạo trong Trường và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo;
8. Phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập;
9. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập chung cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ chức các lớp học; lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập;
10. Phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xây dựng lịch thi, tổ chức các kỳ thi: kết thúc học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp;
11. Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên và các khoa tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học;
12. Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh-sinh viên;
13. Phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế của học sinh- sinh viên tại các cơ sở ngoài trường;
14. Quản lý kết quả học tập và tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
15. Làm Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh; xét tốt nghiệp, lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
16. Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập; cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp của học sinh- sinh viên theo quy định của Nhà nước.
17. Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở liên kết đào tạo, xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường;
18. Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị bố trí giảng đường theo thời khóa biểu, lịch thi.
19. Tổng hợp, thanh toán giờ giảng cho giảng viên của trường, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng;
20. Chuẩn bị và tổ chức lễ công bố tốt nghiệp hàng năm cho các khóa, lớp.
21. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán, phòng Công tác học sinh sinh viên trong việc thu học phí của học sinh-sinh viên.
22. Thực hiện công tác học vụ, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê về đào tạo theo quy định của Nhà nước.
23. Thực hiện công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các hoạt động truyền thông, tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp của Nhà trường
24. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng
 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
1. PGS.TS. Đào Văn Dương – Trưởng phòng
1.1.    Nhiệm vụ chung
1.1.1.     Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật toàn bộ hoạt động của phòng Quản lý Đào tạo; Quản lý chung tất cả các công việc thuộc nhiệm vụ của phòng.
1.1.2.     Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
1.1.3.     Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo, những Quy định của Nhà trường đã ban hành.
1.2.    Nhiệm vụ cụ thể
1.2.1.     Chủ trì xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Đào tạo;
1.2.2.     Chủ trì công tác tuyển sinh và nhập học;
1.2.3.     Chủ trì công tác tốt nghiệp;
1.2.4.     Chủ trì công tác truyền thông;
1.2.5.     Chủ trì công tác quan hệ doanh nghiệp;
1.2.6.     Chủ trì công tác liên kết đào tạo; Hợp tác Quốc tế trong đào tạo;
1.2.7.     Chủ trì công tác xây dựng và triển khai các loại quy chế, quy định các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Đào tạo;
1.2.8.     Chủ trì thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
1.2.9.     Chủ trì công tác thi đua khen thưởng của phòng;
1.2.10.  Quản lý công tác đào tạo sinh viên nước ngoài;
1.2.11. Tham mưu, đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
1.2.12. Quản lý công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục thể chất;
1.2.13.  Tham gia giám sát thi; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
1.2.14. Tham gia công tác xây dựng đề án mở ngành cao học; xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài; kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ giảng dạy, giáo án, bài giảng;
1.2.15.  Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
1.2.16. Họp đối thoại với sinh viên;
1.2.17.  Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức;
1.2.18.  Giảng dạy kiêm nhiệm, nghiên cứu khoa học;
1.2.19. Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp;
1.2.20. Giáo dục sinh viên về tư cách, đạo đức;
1.2.21. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu;
1.2.22. Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác tuyển sinh, truyền thông, quan hệ doanh nghiệp;
1.2.23. Phụ trách tổ tuyển sinh và nhập học; tổ truyền thông và quan hệ doanh nghiệp. (Các chuyên viên: Thầy Khính, Hồng, Tuấn, Đức; Cô Phương, Thư)
2.    ThS. Phạm Trung Nguyên  - Phó trưởng phòng
2.1.    Nhiệm vụ chung
2.1.1.     Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng, được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
2.1.2.     Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
2.2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.2.1.     Chủ trì công tác xây dựng đề cương, chương trình đào tạo chính quy; Trực tiếp phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng và phát triển đề cương, chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học;
2.2.2.     Chủ trì công tác mở ngành, trực tiếp phối hợp với các đơn vị triển khai công tác mở ngành ở tất cả các trình độ đào tạo; chương trình đào tạo lớp chọn, chất lượng cao…;
2.2.3.     Chủ trì công tác Olympic sinh viên;
2.2.4.     Quản lý toàn bộ đề cương, chương trình đào tạo;
2.2.5.     Quản lý ba công khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của phòng;
2.2.6.     Quản lý danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo; kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ giảng dạy, giáo án, bài giảng;   
2.2.7.     Quản lý công tác thi đua khen thưởng sinh viên thuộc lĩnh vực đào tạo;
2.2.8.     Trực tiếp chỉ đạo phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của phòng;
2.2.9.     Tham gia giám sát thi; tham gia công tác tuyển sinh; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
2.2.10. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo;
2.2.11.  Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
2.2.12.  Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức;
2.2.13.  Giảng dạy kiêm nhiệm, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học;
2.2.14. Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác Quản lý đề cương chương trình;
2.2.15.  Đảm nhận một số công việc khác của Trưởng phòng khi được giao nhiệm vụ;
2.3.    Phụ trách: Tổ Quản lý chương trình đào tạo (chuyên viên: Thầy Võ Thanh Toàn)
     3. TS. Nguyễn Thanh Danh - Phó trưởng phòng
3.1.    Nhiệm vụ chung
3.1.1.     Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng, được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
3.1.2.     Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
3.2.    Nhiệm vụ cụ thể
3.2.1.     Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm; các loại kế hoạch thực tập, kế hoạch tốt nghiệp, thời khóa biểu; 
3.2.2.     Chủ trì công tác đào tạo sau đại học;
3.2.3.     Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin;
3.2.4.     Quản lý kế hoạch đào tạo, các loại kế hoạch học tập và tốt nghiệp, thời khóa biểu hàng tuần, hàng tháng;
3.2.5.     Quản lý khối lượng giảng dạy, tính toán khối lượng giờ giảng, hợp đồng thanh toán khối lượng thỉnh giảng;
3.2.6.     Quản lý công tác giảng dạy trên giảng đường; công tác giảng dạy trực tuyển, từ xa; đào tạo quốc tế;
3.2.7.     Quản lý kế hoạch điều động giảng viên, kế hoạch thỉnh giảng;
3.2.8.     Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo sau đại học;
3.2.9.     Tham gia quản lý công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục thể chất;
3.2.10. Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức;
3.2.11.  Giảng dạy kiêm nhiệm, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp; nghiên cứu khoa học;
3.2.12.  Tham gia giám sát thi; công tác tuyển sinh; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
3.2.13.  Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
3.2.14. Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác kế hoạch; bố trí, điều động giảng viên;
3.2.15.  Đảm nhận một số công việc khác của Trưởng phòng khi được giao nhiệm vụ.
3.3.    Phụ trách: Tổ kế hoạch, Sau đại học (Chuyên viên: Thầy Trịnh Văn Tiến và Cô Hồ Thị Thân)
     4.  ThS. Nguyễn Hữu Toàn - Phó trưởng phòng
4.1.    Nhiệm vụ chung
4.1.1.     Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng, được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
4.1.2.     Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
4.2.    Nhiệm vụ cụ thể
4.2.1.     Chủ trì công tác học vụ;
4.2.2.     Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch các lớp liên kết đào tạo ngoài trường; các lớp liên thông; học cai thiện;
4.2.3.     Chủ trì xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông;
4.2.4.     Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập toàn khóa; cấp văn bằng tốt nghiệp của học sinh- sinh viên theo quy định của Nhà nước;
4.2.5.     Quản lý công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê về đào tạo theo quy định của Nhà nước;
4.2.6.     Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng;
4.2.7.     Chủ trì công tác xét tốt nghiệp; lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
4.2.8.     Chủ trì phần mềm quản lý đào tạo;
4.2.9.     Quản lý, vận hành, phát triển Website của Nhà trường, của phòng QLĐT;
4.2.10. Quản lý, vận hành, phát triển trang web của Nhà trường;
4.2.11. Tham gia Hội đồng tốt nghiệp; tuyển sinh;
4.2.12. Họp xét cấp học bổng, học phí; xét kỷ luật sinh viên; giao ban; tham gia họp đối thoại sinh viên;
4.2.13. Chuẩn bị và tổ chức lễ công bố tốt nghiệp hàng năm;
4.2.14.  Tham gia giám sát thi; công tác tuyển sinh; công tác kiểm định, tự đánh giá; công tác xây dựng đề án, quy chế;
4.2.15.  Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
4.2.16.  Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức;
4.2.17.  Giảng dạy kiêm nhiệm, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp;
4.2.18. Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng công tác học vụ, phần mềm BSC;
4.2.19.  Đảm nhận một số công việc của Trưởng phòng khi được giao nhiệm vụ;
Phụ trách: Tổ giáo vụ và công nghệ thông tin (chuyên viên: Cô Như, Thầy Phú)
      5. ThS. Phạm Đức Khính - Chuyên viên tuyển sinh
5.1.    Nhiệm vụ chung
5.1.1.     Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
5.1.2.     Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
5.2.    Nhiệm vụ cụ thể
5.2.1.     Phục trách công tác tư vấn tuyển sinh;
5.2.2.     Theo dõi, xây dựng, điều chỉnh đề án tuyển sinh; xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;
5.2.3.     Lập và quản lý các loại kế hoạch: tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, nhập học, ngày hội tư vấn tuyển sinh…;
5.2.4.     Lập các loại dự toán, thanh toán: tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh; nhập học, mở lớp đào tạo;
5.2.5.     Thư ký Hội đồng tuyển sinh;
5.2.6.     Trực tiếp triển khai công việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh; tổ chức nhập học;
5.2.7.     Tham mưu giúp lãnh đạo phòng công tác thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của phòng;
5.2.8.     Thực hiện các loại báo cáo thống kê, tuyển sinh theo quy định;
5.2.9.     Phát hành, lưu trữ các tài liệu tuyển sinh theo quy định;
5.2.10. Soạn thảo các loại Quyết định liên quan đến công tác tuyển sinh, thi THPT quốc gia;
5.2.11. Tham gia công tác tự đánh giá;
5.2.12. Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm;
5.2.13. Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
5.2.14. Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.
6.  CN. Nguyễn Thị Hoài Phương - Chuyên viên tuyển sinh
6.1.    Nhiệm vụ chung
6.1.1.     Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
6.1.2.     Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
6.2.    Nhiệm vụ cụ thể
6.2.1.     Phụ trách fanpage tuyển sinh MUCE
6.2.2.     Phục trách công tác chuẩn bị vật phẩm tư vấn tuyển sinh, thi tuyển sinh kiến trúc, cao học;
6.2.3.     Lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng tuyển sinh;
6.2.4.     Thư ký Hội đồng tuyển sinh;
6.2.5.     Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh, công tác đối ngoại;
6.2.6.     Thực hiện báo cáo thống kê, tuyển sinh theo quy định;
6.2.7.     Phát hành, lưu trữ các tài liệu tuyển sinh theo quy định;
6.2.8.     Nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập học;
6.2.9.     Làm thủ tục đăng ký thi đầu vào các lớp liên thông, cao học;
6.2.10. Làm thủ tục đăng ký học chuyển đổi, theo dõi các lớp học chuyển đổi; chuyển kết quả cho các bộ phận liên quan;
6.2.11. Làm công tác văn thư lưu trữ tài liệu tuyển sinh;
6.2.12. Tham gia công tác tự đánh giá;
6.2.13. Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
6.2.14. Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.
7. KTS. Lê Hòa Đức - Chuyên viên truyền thông
7.1.    Nhiệm vụ chung
7.1.1.     Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
7.1.2.     Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
7.2.    Nhiệm vụ cụ thể
7.2.1.     Phụ trách công tác kỹ thuật truyền thông;
7.2.2.     Thiết kế thông tin truyền thông, thông tin tuyển sinh, các sự kiện hội nghị, hội thảo… của Nhà trường;
7.2.3.     Tham mưu cho lãnh đạo phòng về thương hiệu và xây dựng thương hiệu, theo dõi triển khai bộ nhận dạng thương hiệu của Nhà trường;
7.2.4.     Xây dựng các quay video, clip ngắn để phục vụ công tác truyền thông, tuyển sinh;
7.2.5.     Phụ trách trang Youtube MUCE;
7.2.6.     Tham gia công tác tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực đào tạo;
7.2.7.     Lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng liên quan đến công tác truyền thông;
7.2.8.     Theo dõi công tác bồi dưỡng kiến thức, các lớp luyện vẽ đầu vào ngành kiến trúc;
7.2.9.     Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh đầu vào ngành kiến trúc trong và ngoài trường; theo dõi kế hoạch tuyển sinh ngành kiến trúc;
7.2.10. Tham gia các ban chuyên môn tuyển sinh ngành kiến trúc;
7.2.11. Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
7.2.12. Tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp;
7.2.13. Tham gia vấn tuyển, nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập học;
7.2.14. Tham gia công tác tự đánh giá;
7.2.15. Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.
8. ThS. Hồ Thị Thân - Chuyên viên Kế hoạch, sau đại học
8.1.    Nhiệm vụ chung
8.1.1.     Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
8.1.2.     Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
8.2.    Nhiệm vụ cụ thể
8.2.1.     Theo dõi, triển khai thực hiện công tác đào tạo sau đại học; công tác liên kết đào tạo sau đại học với các đối tác trong và ngoài nước;
8.2.2.     Theo dõi, triển khai thực hiện công tác liên kết đào tạo trình độ đại học với các cơ sở đào tạo;
8.2.3.     Quản lý các lớp đào tạo sau đại học trong và ngoài trường;
8.2.4.     Quản lý các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học;
8.2.5.     Lập các loại hợp đồng, thanh lý hợp đồng giảng dạy sau đại học; các lớp liên kết đào tạo sau đại học;
8.2.6.     Lập các loại hợp đồng, thanh lý hợp đồng giảng dạy sau đại học; các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học;
8.2.7.     Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến công tác liên kết đào tạo sau đại học, đại học;
8.2.8.     Làm các quyết định điều động giảng viên giảng dạy trong và ngoài trường;
8.2.9.     Tham gia công tác tự đánh giá;
8.2.10. Tham gia công tác tuyển sinh;
8.2.11. Tham gia công tác mở ngành, xây dựng đề cương chương trình đào tạo;
8.2.12. Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm;
8.2.13. Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
8.2.14. Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ Kế hoạch, sau đại học
9.  CN. Trần Thị Quỳnh Như - Chuyên viên giáo vụ
9.1.    Nhiệm vụ chung
9.1.1.     Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
9.1.2.     Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
9.2.    Nhiệm vụ cụ thể
9.2.1.     Quản lý điểm học sinh, sinh viên; xét kết quả học tập;
9.2.2.     Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp;
9.2.3.     Quản lý, Cấp phát văn bằng tốt nghiệp;
9.2.4.     Lập bảng điểm cấp cho sinh viên (kết thúc khoá học);
9.2.5.     Cấp phát bảng điểm; GCN tốt nghiệp tạm thời;
9.2.6.     Lập quyết định điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;
9.2.7.     Quản lý, lưu trữ văn bằng chưa cấp, đề xuất hủy văn bằng hỏng;
9.2.8.     Lập báo cáo thống kê liên quan đến số lượng HS-SV, tốt nghiệp;
9.2.9.     Soạn thảo văn bản liên quan đến công tác sinh viên;
9.2.10. Theo dõi, quản lý, xác minh văn bằng sinh viên liên thông chính quy; chứng nhận, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, GDQP, GDTC của sinh viên chính quy;
9.2.11. Tham gia công tác tự đánh giá;
9.2.12. Tham gia công tác tuyển sinh;
9.2.13. Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
9.2.14. Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ giáo vụ và công nghệ thông tin.
10. CN. Trần Thị Kim Chi - Chuyên viên giáo vụ
10.1.Nhiệm vụ chung
10.1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
10.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
10.2.Nhiệm vụ cụ thể
10.2.1. Lập các loại hợp đồng, thanh lý hợp đồng giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài tỉnh đại học chính quy; VLVH;
10.2.2. Tổ chức cho sinh viên đăng ký học cải thiện theo lớp chính khóa;
10.2.3. Theo dõi, thanh toán khối lượng học cải thiện theo lớp chính khóa;
10.2.4. Tham gia quản lý các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học;
10.2.5. Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ chính của phòng;
10.2.6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của chi bộ
10.2.7. Theo dõi, đề xuất vật tư cho phòng; theo dõi nghỉ phép, chấm công; theo dõi và quản lý tài sản của phòng;
10.2.8. Thực hiện báo cáo, thống kê tài sản theo quy định;
10.2.9. Tham gia công tác tự đánh giá;
10.2.10.     Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
10.2.11.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ học vụ và công nghệ thông tin
11. ThS. Trịnh Văn Tiến - Chuyên viên kế hoạch
11.1.Nhiệm vụ chung
11.1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
11.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
11.2.Nhiệm vụ cụ thể
11.2.1. Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo năm học;
11.2.2. Khai thác phần mềm BSC-EMIS để lập và quản lý kế hoạch;
11.2.3. Triển khai theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào tạo;
11.2.4. Lập TKB giảng dạy và học tập chi tiết cho giảng viên và các lớp;
11.2.5. Theo dõi, cập nhật tình hình giảng dạy, học tập, điều chỉnh kế hoạch;
11.2.6. Lập kế hoạch thi hết môn, bố trí giáo viên coi thi, quản lý kế hoạch thi;
11.2.7. Quản lý kế hoạch phòng học, thí nghiệm, xưởng;
11.2.8. Lập các loại kế hoạch tốt nghiệp; quản lý kế hoạch tốt nghiệp;
11.2.9. Lập và quản lý kế hoạch đào tạo trực tuyến, từ xa;
11.2.10.     Tham gia giám sát, kiểm tra công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường;
11.2.11.     Tham gia công tác tự đánh giá;
11.2.12.     Tham gia công tác tuyển sinh;
11.2.13.     Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
11.2.14.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
11.3.Sinh hoạt: Tổ Kế hoạch, sau đại học
12. ThS. Trần Quốc Phú - Chuyên viên công nghệ thông tin
12.1.Nhiệm vụ chung
12.1.1. Chủ động đề xuất cho lãnh đạo phòng cách thức và thực hiện nhiệm vụ được giao;
12.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
12.2.Nhiệm vụ cụ thể
12.2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong Nhà trường;
12.2.2. Hỗ trợ công nghệ thông tin cho công tác truyền thông, tuyển sinh;
12.2.3. Hỗ trợ khai thác phần mềm BSC-EMIS để cập nhật chương trình đào tạo, phân lớp, đăng ký học phần;
12.2.4. Hỗ trợ công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống máy tính của phòng;
12.2.5. Hỗ trợ trực kỹ thuật các cuộc Hội nghị, Hội thảo của phòng;
12.2.6. Tham gia công tác miễn giảm khối lượng đầu vào cho sinh viên;
12.2.7. Tham gia tính toán khối lượng giờ giảng, vượt giờ cho giảng viên;
12.2.8. Theo dõi, thông tin kết quả học tập và thông tin khác theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng qua hệ thống email, account của sinh viên;
12.2.9. Tham gia công tác xây dựng kế hoạch;
12.2.10.     Tham gia công tác xử lý điểm;
12.2.11.     Quản lý điểm GDQP-AN;
12.2.12.     Lập sổ đăng ký danh bạ, cập nhật điểm vào sổ danh bạ;
12.2.13.     Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
12.2.14.     Tham gia công tác tự đánh giá;
12.2.15.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ giáo vụ và công nghệ thông tin.
13. ThS. Nguyễn Quốc Huy - Chuyên viên quản lý chương trình đào tạo
13.1.Nhiệm vụ chung (Đi học)
13.2.Nhiệm vụ cụ thể
13.3.Sinh hoạt: Tổ Quản lý chương trình đào tạo.
14. ThS. Võ Thanh Toàn - Chuyên viên quản lý chương trình đào tạo
14.1.Nhiệm vụ chung
14.1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công; đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
14.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
14.2.Nhiệm vụ cụ thể
14.2.1.  Giúp lãnh đạo phòng theo dõi, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ về đề án mở ngành; chương trình đào tạo; đề cương chi tiết; hình thức thi, kiểm tra; chuẩn đầu ra Anh văn, tin học; danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo;
14.2.2.  Lập kế hoạch tổ chức, dự toán, thanh toán, đề xuất khen thưởng các cuộc thi Olympic cấp trường và các cuộc thi cấp quốc gia.
14.2.3. Lập dự toán, thanh toán: đề án mở ngành; thẩm định chương trình đào tạo; biên soạn đề cương; xây dựng chương trình đào tạo;
14.2.4. Thư ký Hội đồng, Ban chỉ đạo: đề án mở ngành; thi Olympic; thẩm định chương trình đào tạo; thông qua đề cương, chương trình đào tạo;
14.2.5. Tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ giảng dạy, giáo án, bài giảng;
14.2.6. Cung cấp các thông tin ba công khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của phòng
14.2.7. Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm;
14.2.8. Tham gia công tác tự đánh giá;
14.2.9. Tham gia công tác tuyển sinh;
14.2.10.     Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
14.2.11.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công
Sinh hoạt: Tổ Quản lý chương trình đào tạo.
15. ThS. Đinh Gia Tuấn - Chuyên viên truyền thông và quan hệ doanh nghiệp
15.1.Nhiệm vụ chung
15.1.1. Chủ động đề xuất cho lãnh đạo phòng cách thức và thực hiện nhiệm vụ được giao;
15.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
15.2.Nhiệm vụ cụ thể
15.2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác với các đối tác là doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các đối tác khác trong nước;
15.2.2. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, các hội thảo, hội nghị liên quan đến việc làm hàng năm;
15.2.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu việc làm của xã hội;
15.2.4. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các các họat động giao lưu, hợp tác giữa Nhà trường, người học và cơ quan, doanh nghiệp;
15.2.5. Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung vào quỹ học bổng;
15.2.6. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;
15.2.7. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kết nối cựu người học;
15.2.8. Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác Quan hệ doang nghiệp, kết nối cựu người học;
15.2.9. Lưu trữ, báo cáo các hồ sơ, số liệu về quan hệ doang nghiệp, kết nối cựu người học;
15.2.10.     Tham gia các hoạt động truyền thông của Nhà trường;
15.2.11.     Tham gia xây dựng kịch bản và làm MC cho các chương trình, sự kiện;
15.2.12.     Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh;
15.2.13.     Tham gia công tác đánh giá, kiểm định chất lượng;
15.2.14.     Tham gia các hoạt động phong trào thi đua, TDTT, văn nghệ của phòng;
15.2.15.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
Sinh hoạt: Tổ tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.
16. ThS. Tôn Nữ Hồng Thư - Chuyên viên truyền thông và quan hệ doanh nghiệp
16.1.Nhiệm vụ chung
16.1.1. Chủ động đề xuất cho lãnh đạo phòng cách thức và thực hiện nhiệm vụ được giao;
16.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
16.2.Nhiệm vụ cụ thể
16.2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch phát triển công tác truyền thông;
16.2.2. Theo dõi kế hoạch hoạt động của lãnh đạo, các sự kiện của Nhà trường để nắm thông tin, chụp ảnh, ghi hình, phục vụ cho công tác biên tập, thiết kế thông tin;
16.2.3. Tham gia phỏng vấn, chụp hình, quay phim các lãnh đạo, chuyên gia, người học, cựu sinh viên, doanh nghiệp…để phục vụ công tác truyền thông;
16.2.4. Viết bài đăng trên fanpgae, website của Nhà trường;
16.2.5. Theo dõi, kiểm soát các thông tin, hoạt động trên website của Nhà trường, cập nhật thông tin mới, đề xuất chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung nội dung…;
16.2.6. Tham gia trả lời thông tin tuyển sinh trên fanpage;
16.2.7. Tham mưu giúp lãnh đạo phòng công tác thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của phòng;
16.2.8. Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, các hội thảo, hội nghị liên quan đến việc làm hàng năm;
16.2.9. Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu việc làm của xã hội;
16.2.10.     Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức các các họat động giao lưu, hợp tác giữa Nhà trường, người học và cơ quan, doanh nghiệp;
16.2.11.     Tham gia xây dựng kế hoạch kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung vào quỹ học bổng;
16.2.12.     Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;
16.2.13.     Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kết nối cựu người học;
16.2.14.     Tham gia soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác truyền thông, quan hệ doang nghiệp và kết nối cựu người học;
16.2.15.     Tham gia lưu trữ, báo cáo các hồ sơ, số liệu về quan hệ doang nghiệp, kết nối cựu người học;
16.2.16.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
Sinh hoạt: Tổ tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.
17. ThS. Võ Đại Hồng - Chuyên viên công nghệ thông tin
17.1.Nhiệm vụ chung
17.1.1. Chủ động đề xuất cho lãnh đạo phòng cách thức và thực hiện nhiệm vụ được giao;
17.1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
17.2.Nhiệm vụ cụ thể
17.2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong Nhà trường;
17.2.2. Tham mưu cho lãnh đạo phòng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công nghệ thông tin;
17.2.3. Theo dõi, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin;
17.2.4. Đề xuất trang bị mới, sửa chữa, các thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin;
17.2.5. Lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
17.2.6. Chuẩn bị kỹ thuật thông tin, truyền thông cho các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tọa đàm;
17.2.7. Quản lý kỹ thuật trang website của Nhà trường;
17.2.8. Theo dõi đề xuất nâng cấp, cải tiến, làm mới trang website;
17.2.9. Cập nhật thông tin và quản lý việc cập nhật thông tin lên website;
17.2.10.     Lưu trữ các dữ liệu về công nghệ thông tin của Nhà trường;
17.2.11.     Tham gia công tác tuyển sinh;
17.2.12.     Tham gia công tác in bằng tốt nghiệp;
17.2.13.     Tham gia hỗ trợ kỹ thuật các hoạt động truyền thông;
17.2.14.     Tham gia các hoạt động phong trào thi đua, TDTT, văn nghệ của phòng;
17.2.15.     Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công;
Sinh hoạt: Tổ tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp
5. LIÊN HỆ:
Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà công vụ - 195 Hà Huy Tập - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.827618; Email: 
[email protected] 
HotLine: 0962 244 195